Aktualności

Nowe możliwości zabezpieczenia rachunku bankowego zagranicznego dłużnika przez wierzyciela

22.01.2017

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego zostały dodane przepisy dotyczące Europejskiego Nakazu Zabezpieczenia na rachunku bankowym. Przepisy obowiązują od dnia 18 stycznia 2017 r. i związane są z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

Więcej

Wydłużenie terminu dla pracownika składającego odwołanie od wypowiedzenia umowy

08.01.2017

Od dnia 01 stycznia 2017 r. pracownik ma 21 dni (wcześniej 7 dni) na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Więcej

Wyrok Sądu Najwyższego istotny dla branży budowlanej

12.10.2015

Wyrażenie zgody przez Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą a odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane , w kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 r. III CSK 370/14

Więcej

Odszkodowanie przewoźnika za opóźnienie pociągu

02.10.2015

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pasażer opóźnionego pociągu posiada w stosunku do przewoźnika szereg roszczeń, już w przypadku opóźnienia pociągu co najmniej 60 minut w stosunku do planowanego przyjazdu do stacji docelowej.

Więcej