Aktualności / 12.10.2015

Wyrok Sądu Najwyższego istotny dla branży budowlanej

Wyrażenie zgody przez Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą a odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, w kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 r. III CSK 370/14

Zgodnie z art. 6471 § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Na kanwie powyższych przepisów Sąd Najwyższy rozstrzygał następujący stan faktyczny. Powód będący podwykonawcą domagał się solidarnie od pozwanego wykonawcy oraz inwestora zapłaty za wykonanie usługi betonowania, wykonanej na podstawie umowy. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w stosunku do inwestora, m.in. z tego powodu, iż został brak był zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. Od powyższego wyroku apelację złożył powód, została ona jednak oddalona przez Sąd Apelacyjny, który podkreślił że inwestor nie wyraził zgody w sposób czynny, a wręcz wyraził sprzeciw. Ponadto Sąd Odwoławczy wskazał, że nie mogło dojść do wyrażenia zgody w sposób milczący, albowiem doręczenie inwestorowi umowy z dokumentacją nastąpiło już po wykonaniu umowy przez podwykonawcę. Od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną wywiódł powód.

Analizując wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 r., III CSK 370/14 należy stwierdzić, że Sąd Najwyższy w przedmiotowym orzeczeniu kontynuuje linię orzeczniczą zapewniąjącą coraz większą ochronę podwykonawcy. W pierwszej kolejności SN wskazał, że odpowiedzialność solidarna inwestora wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wiąże tę odpowiedzialność z faktem wykonania robót przez podwykonawcę. Zgoda wyrażona przez inwestora może zostać wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, w czasie jej trwania, jak I po jej wykonaniu. Co więcej przy czynnej zgodzie brak jest podstaw do uzależnienia jej wyrażenia od przedstawienia inwestorowi umowy oraz tego, aby zgoda ta musiałabyć wyrażona uprzednio, tzn. przed wykonaniem umowy przez podwykonawcę.  Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu prawnym wyroku nie jest istotne w jaki sposób I z jakiego źródła inwestor dowiedział się o podwykonawcy ani też kto przedstawił umowę z dokumentacją inwestorowi. W ocenie SN wystarczy bowiem wiedza inwestora wynikająca z innych źródeł np. wiedza o podwykonawcy I zakresie wykonywanych przez niego robot, a z okoliczności zachowania inwestora wynika akceptacja dla wykonania określonych robot przez podwykonawcę.